fbpx

Regulamin sklepu internetowego alutkowo.com

I. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Alutkowo dostępny pod adresem internetowym www.alutkowo.com prowadzony jest przez Alicję Kubińską, prowadzącą działalność gospodarczą Alutkowo Alicja Kubińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) o numerze NIP 7642465046 REGON 387277440

II. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alutkowo Alicja Kubińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) o numerze NIP 7642465046 REGON 387277440
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.alutkowo.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia  poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 III. Kontakt ze sklepem

 1. Adres sprzedawcy: ul. Armii Krajowej 25, 89-100 Nakło nad Notecią
 2. Adres e-mail sprzedawcy: sklep@alutkowo.com
 3. Numer telefonu sprzedawcy: 783 861 409
 4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy PL70 1140 2004 0000 3702 8055 7001
 5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszych punktach. 

 IV. Wymagania techniczne

Aby móc w pełni korzystać ze sklepu oraz składać zamówienia  na wybrane produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookie

 V. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest poprzez założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. 
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszty dostawy produktu/-ów, o wysokości której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 VI. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji.
 2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

VII. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk do koszyka,
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji lub założenia konta, 
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Paczkomaty Inpost
 2. Przesyłka kurierska DPD lub Inpost 
 3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy w 89-100 Nakło nad Notecią; Armii Krajowej 25

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność elektroniczna – PayNow
 2. Płatność przelewem na konto sprzedawcy

 IX. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 4. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy/realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek odliczania terminu realizacji zamówienia  produktu dla klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego – produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie produktu.
 3. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 4. Dostawa produktu/-ów odbywa się tylko na terenie Polski.
 5. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Możliwe koszty dostawy są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce koszty dostawy oraz w trakcie składania zamówienia. 
 6. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 7. W przypadku nie odebrania towaru przez klienta (Inpost Paczkomaty 72-godziny,  kurier DPD -2 próby dostarczenia) –  paczka powraca do sprzedającego. Ponowna wysyłka łączy się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez kupującego zarówno zwrotu paczki, jak i ponownej wysyłki. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez klienta, zamówienie zostanie anulowane o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres.

 X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą/nieważną. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 
 3. Zwrot płatności  dokonany zostanie  przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu do swojej siedziby lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana na indywidualne zamówienie klienta, wg jego projektu, pomysłu
  2. w której przedmiotem świadczenia są przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

 XI. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są produkty nowe, wytwarzane ręcznie przez Alutkowo Alicja Kubińska. 
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć:  zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
 5. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu.
 7. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 XII. Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alutkowo.com jest Alutkowo Alicja Kubińska. 
 2. Dane osobowe  zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży (wystawienia faktury, wysyłki) , w celu skontaktowania się z Tobą, a także zarejestrowania Twojego profilu oraz w celach marketingowych (gdy wyrazisz na to zgodę).

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram? 

Będę przetwarzać następujące elementy Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), NIP, dane dotyczące adresu przesyłki lub adresu firmy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) – c) i f) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w celu rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych, a także wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Z kim dzielę się danymi?

Dane osoby korzystającej ze strony mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług przy realizacji zamówień.

Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystam przy ich przetwarzaniu: biuro rachunkowe, firma prawnicza, firma informatyczna, podmioty świadczące usługi elektroniczne (w tym w zakresie adresu e-mail), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, portale społecznościowe. W przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym, w szczególności systemowi płatności  PayNow. 

W chwili obecnej nie przekazuję Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy także dla potrzeb marketingowych do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Ochrona Twoich danych

Sprzedawca wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Do elementów należą w szczególności:

– Certyfikat SSL przypisany do domeny: www.alutkowo.com

– Urządzenia, na których są przetwarzane dane są zabezpieczone hasłem oraz programem antywirusowym i zaporą sieciową (firewall);

– dostęp do konta następuje jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, 

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś (-aś) wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś(-aś) na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz także na naszej stronie internetowej.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail Sprzedawcy, zadzwoń do nas dokonaj tego w naszej siedzibie.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody na cofnięcie zgody uniemożliwi Sklepowi informowania Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Formularze kontaktowe

Kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu znajdującego się w zakładce Kontakt przekazujesz Sprzedawcy adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz podać także inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym wypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a więc Twoja zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu. Natomiast w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przetwarzane po zakończeniu kontaktu w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Nie można jednoznacznie określić kiedy zostanie usunięta. Masz prawo żądania przedstawienia historii korespondencji oraz jej usunięcia. Usunięcie nie będzie możliwe jeżeli archiwizacja jest uzasadniona ze względu na nadrzędny interes Sprzedawcy np. w postaci ochrony przed potencjalnymi roszczeniami.

XIII. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies

Informacja w zakresie stosowania plików cookies przekazywana jest podczas pierwszej wizyty na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy. Zarówno z poziomu strony jak i Twojej przeglądarki (menu pomocnicze) możesz zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć. W przypadku jednak wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików cookies korzystanie ze strony Sprzedawcy jak i innych stron stosujących te pliki – może być utrudnione.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Sprzedawca wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Strona korzysta z Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tworzeniu statystyk oraz ich analizie, aby zoptymalizować naszą stronę internetową. Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów związanych z tych narzędziem zapraszam do odwiedzenia strony https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były w tym zakresie przetwarzane zainstaluj wtyczkę do przeglądarki, która znajduje się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, Google.

Cel i zakres gromadzenia danych, jak również ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców oraz inne Twoje prawa zostały opisane w politykach prywatności znajdujących się pod następującymi adresami:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_privacy

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Logi serwera

Jeśli korzystasz ze strony musisz się liczyć z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Logi obejmują np. adres IP, datę oraz czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi są zapisywane na serwerze.

XVI.  Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu, który stanowi integralna część umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu nie odbiegał od jego rzeczywistego wyglądu.
 7. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres sklep@alutkowo.com
 8. Zdjęcia produktów marki Alutkowo Alicja Kubińska są własnością tej marki.
 9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.